ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN ve BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER

1 Bağdatlı, M. C., Albut, S., Altürk, B., 2013. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Taşkın Veri Tabanının Oluşturulması: Tekirdağ İli Marmara Kıyı Havzaları Örneği, TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, s.97, 11-13 Kasım, Ankara
2 Bağdatlı, M. C., Göçmen, E., İstanbulluoğlu, A., 2012. Havza Taşkın Debisi Tahmininde Kullanılan Bazı Yöntemlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi, II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.(2):653-660, 24-25 Mayıs, İzmir (ISBN:978-975- 483-978- 4)
3 Göçmen, E., Bağdatlı, M. C., İstanbulluoğlu, A., 2012. Havza Su Verimi Hesaplamasında Kullanılan Yöntemlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi: Edirne Alt Havza Uygulamaları, II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.(2):637-644, 24-25 Mayıs, İzmir, (ISBN:978-975- 483-978- 4)
4 Albut, S., Bağdatlı, M. C., 2012. Bazı Havza Karakteristik Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Ortamında Modellenmesi: Tekirdağ Gazioğlu Havzası Uygulaması, II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.(2):1157-1161 ,24-25 Mayıs, İzmir, (ISBN:978-975- 483-978- 4)
5 Bağdatlı, M. C., Altürk, B., İstanbulluoğlu, A., 2012. Tekirdağ İlinde Maksimum Yağışlar ve Taşkınlar Açısından Önemi: Kayı Havzası Örneği, II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, s.(2):645-652 ,24-25 Mayıs, İzmir (ISBN:978-975- 483-978- 4)
6 Bağdatlı, M. C., Albut, S., 2012. Taşkın Kontrolü Çalışmalarında CBS’nin Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Tekirdağ Maymun Deresi Havzası Pilot Uygulaması, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, s.69, 16-19 Ekim, Zonguldak.
7 Albut, S., Bağdatlı, M. C., Göçmen, E., Altürk, B., 2014. Uzun Yıllık Maksimum, Minimum ve Ortalama Sıcaklık Değişimlerinin Zamansal Olarak İncelenmesi: Tekirdağ İl Merkezi Uygulaması, XII. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, s. , 21-23 Mayıs, Tekirdağ
8 Bağdatlı, M. C., Sabancı, K., Oğuz, H. İ., Erdoğan, O., 2014. Evsel ve Hayvansal Atıkların Biyogaz Üretiminde Kullanılarak Tarımsal Açıdan Değerlendirilmesi: Avanos İlçesi Örneği, Avanos Sempozyumu, Bildiriler kitabı s.475-481 , 23-25 Ekim, Nevşehir (ISBN: 978-605- 4692-72- 9)
9 Gökdoğan, O., Bağdatlı, M. C., Savcı, S., 2015. Nevşehir İlindeki Hayvansal Atıklardan Elde Edilecek Enerjinin Sera Isıtmasında Kullanımı, İç Anadolu Bölgesi II. Tarım ve Gıda Kongresi Bildirileri, 28-30 Nisan, s. 95, Nevşehir. (Özet-Sözlü Bildiri)
10 Uçak, A. B., Bağdatlı, M. C., Değirmenci, H., 2015. Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Ayçiçeği Tane Verimi ve Bitki Su Stres İndeksi Üzerine Etkileri, 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi Bildirileri, 9-13 Haziran, s. 13, Bursa. (Sözlü Bildiri)
11 Oğuz, H. İ., Bağdatlı, M. C., Erdoğan, O., Karatepe, A., Karipçin, F., 2015. Sulama Suyu Kaynakları ve Çerezlik Kabak (Cucurbita pepo L.)’ta Arsenik Kontaminasyonunun Belirlenmesi: Nevşehir ilinde örnek bir uygulama, 1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi Bildirileri, 9-13 Haziran, s. 15, Bursa. (Sözlü Bildiri-Özet)
12 Bağdatlı, M. C., Uçak, A. B., 2015. Damla Sulama Sistemlerinde Sulama Yeknesaklığının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Yardımıyla Mekansal Olarak Haritalanması, III. Ulusal Sulama Sistemleri Sempozyumu, 15-16 Ekim, s.369-378, Ankara (Sözlü Bildiri, Tam Metin)
13 Bağdatlı, M. C., Ok, Ö, A., Ok, Ö, A., Erdoğan, O., Albut, S., Oğuz, H. İ., 2016. Görüntü Sınıflandırması Yoluyla Göktürk-2 Görüntüsünden Tarımsal Ürün Deseninin Belirlenmesi: Nevşehir – Sarıhıdır Köyü Kızılırmak Sağ Sahil Bandı Tarım Arazileri Pilot Uygulaması, VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZALCBS ), Çulurova Üniv 5-7 Ekim, Bildiriler Kitabı, s. 194-201, Adana (Sözlü Bildiri, Tam Metin)

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN ve BİLDİRİ KİTABINDA (Proceedings) BASILAN BİLDİRİLER

1. Belliturk, K., Bagdatli M. C., Polat, S., Metinoglu, M., Bac, A.,Kanarya, G.,Karabulut, Ö., 2013. Irrigation Water Resources Found in Kırklareli Region Evaluation of Heavy Metals, The Second International Conference on Water, Energy and the Environment, paper 287, September 21-24, Kuşadası, Turkey, (Oral Presentation, Tam Metin)

2. Ucak, A. B., Cil, A. N., Cil, N., Bagdatli, M. C., Oğuz, A., 2014. Sunflower Plants Cultivated in Different Time of the Crop Water Stress Index (CWS) is Determination, International Mesopotamia Agriculture Congress, Proceeding Book, p.299-306, 22-25 September, Diyarbakır/Turkey (Oral Presentation, Tam Metin)

3. Bağdatlı, M. C., Savci, S., Ucak, A. B., Gökdoğan, O., 2015. Evaluation of Agricultural Drought with GIS in Some Irrigation Areas: The Sample of Nevsehir Province in Turkey, International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), p.1978-1986, 20-23 May, Cappadocia-Turkey, (Oral Presentation, Tam Metin)

4. Ucak, A. B., Bagdatli, M. C., 2015. The Negative Effects of High Temperature and Low Moisture on Aftercrop Silage Maize, International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), p.1987-1992, 20-23 May, Cappadocia-Turkey, (Oral Presentation, Tam Metin)

5. Belliturk, K., Görres, J.H., Turan, H.S., Göçmez, S., Bağdatlı, M.C., Eker, M. and Aslan, S., 2015. Environmental Quality of Compost: Can Composting Earthworms (Eisenia fetida) Help Manage Compost Nutrient Ratios? International Conference on Civil and Environment Engineering (ICOCEE), p.159-162, 20-23 May, Cappadocia-Turkey, (Oral Presentation, Tam metin)

6. Gökdoğan, O., Bağdatlı, M. C., 2015. A New Process in Engineering Education of Turkey: Biosystem Engineering, 4th International Conference on Education, (ICED-2015) 26-28 June, Abstract Book, p.38 St. Petersburg, Russia (Oral Presentation, Özet)

7. Savcı, S., Bağdatlı, M. C., 2016. Anız Yakmanın Çevre Üzerine Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri, I. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, s.109-113, 11-15 Mayıs, KKTC (Oral Presentation, Tam Metin)

8. Bağdatlı, M. C., 2016. Nevşehir İlinde Küresel Isınma ve Olası Etkileri, II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, 2-4 Mayıs, s.123, Nevşehir/Türkiye (Oral Presentation, Özet)

9. Bağdatlı, M. C., 2016. Nevşehir İlinde Seracılık Faaliyetleri ve Yaygınlaştırma Olanakları, II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, 2-4 Mayıs, s.121, Nevşehir/Türkiye, (Oral Presentation, Özet)

10. Bağdatlı, M. C., 2016. Nevşehir İli Su Kaynakları Potansiyeli, II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, 2-4 Mayıs, s.122, Nevşehir/Türkiye, (Oral Presentation, Özet)

11.Bağdatlı, M. C., 2016. Why Is the Reasons Choose? Manufactured Pipes From Polyethylene (Pe) Material in Irrigation Systems, Uluslararası Malzeme Bilimi ve Teknolojisi Konferansı, Kapadokya (IMSTEC’16), 6-8 Nisan, s.60, Nevşehir/Türkiye, (Oral Presentation, Özet)

12. Bağdatlı, M. C., 2016. Yeraltı Su Seviyesindeki Değişimin Zamana Bağlı Olarak İncelenmesi: Nevşehir Derinkuyu İlçesi Örneği, Uluslararası Kentsel Su ve Atıksu Yönetimi (UKSAY) Sempozyumu, Bildiriler Kitabı s.194-199, 26-28 Ekim, Malatya (Oral Presentation, Tam Metin)

13. Bağdatlı, M. C., 2016. The Modeling of Groundwater Quality Parameters Used in Agricultural Irrigation Depending on Many Years, International Conference on Engineering and Natural Science, Conference Proceeding Book, Chapter 7, p.1790-1797, 24-28 May, Sarajevo / Bosna Hersek (Oral Presentation, Tam Metin)

14. Bağdatlı, M. C., 2016. Global Warming in Turkey and The Effect on Agricultural Production, Scientific International Conferences, The 12 th Annual Meeting “Durable Agriculture – Agriculture of The Future” 17-18 November, p. 26-30, University of Cariova, Faculty of Agronomy, Cariova / Romanian, (Oral Presentation, Invited Speaker)

15. Bağdatlı, M. C., Taş, A., Hünger, R., 2017. The Changing of The Solid Waste Quantity in Turkey, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract Proceeding Book p. 887, 15-17 May, Cappadocia Nevsehir/Turkey (Oral Presentation, Özet) (Oral Presentation, Tam Metin)

16. Bağdatlı, M. C., Kocabaş, K., Lale, S., 2017. Total Water Amount Taken from the Drinking and Using Water Network in Turkey, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract Proceeding Book p. 527 , 15-17 May, Cappadocia Nevsehir/Turkey (Oral Presentation, Özet)

17. Bağdatlı, M. C., Arslan, O., Ballı, Y., 2017. The Efficient Role of Geographical Information Systems (GIS) in Water Resources Management, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract Proceeding Book p.567, 15-17 May, Cappadocia Nevsehir/Turkey (Oral Presentation, Özet)

18. Bağdatlı, M. C., Ballı, Y., Arslan, O., 2017. The Importance of Remote Sensing (UA) in Determining Water Quality, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract Proceeding Book p. 409 , 15-17 May, Cappadocia Nevsehir/Turkey (Oral Presentation, Özet)

19. Kalıpcı, E., Bağdatlı, M. C., İpek, G. G., The Evaluation of Drinking and Domestic Water Through Quality Parameter by Geography Information Sytems (GIS) in Bilecik-Osmaneli Province, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract Proceeding Book p.386 , 15-17 May, Cappadocia Nevsehir/Turkey (Oral Presentation, Özet

20. Bellitürk, K., Bağdatlı, M. C., Parlak, B., 2017. The Importance of Soil Analysis in Protected Vegetable Production: The Case Study of Antalya Province, Kumluca District in Turkey, International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Abstract Proceeding Book p.390, 15-17 May, Cappadocia Nevsehir/Turkey (Oral Presentation, Özet)

21. Bağdatlı, M. C., Cüce, H., 2017. The Positive Impacts of Modern Irrigation Systems on Agricultural Biodiversity: A Case Study of Nevsehir-Derinkuyu District in Turkey, International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Abstract Proceeding Book p.272, 5-8 July, Minsk/Belarus (Oral Presentation, Özet)

22. Cüce, H., Bağdatlı, M. C., 2017. Impacts of Agricultural Drainage on Trophic Structure in the Coastal Wetlands: A Case Study of Kızılırmak Delta in Turkey, International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Abstract Proceeding Book p.125, 5-8 July, Minsk/Belarus (Oral Presentation, Özet)

23. Kalıpcı, E., Şahinkaya, S., Bağdatlı, M. C., Kıvrak, G., 2017. Obtaining Biogas From Animal And Agricultural Energy in Nevsehir City, International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Abstract Proceeding Book p. 171 , 5-8 July, Minsk/Belarus (Oral Presentaion, Özet)

24. Bağdatlı, M. C., Şahinkaya, S., Arıkan, E. N., Kılbaş, Ş. N., Muştu, İ., 2017. The Amount of Some Gas Emission into the Atmosphere in Water Supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities in Turkey, 2 th International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Abstract Proceeding Book p. 1773 ,  8-10 May, Cappadocia, Nevsehir /Turkey. (Oral Presentation, Özet)

25. Bağdatlı, M. C., Kocabaş, M., Can, E., 2017. The Rate  of  Renewable Energy Sources in Generated Energy Amounts  in Turkey, 2 th International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Abstract Proceeding Book p.1779,  8-10 May, Cappadocia, Nevsehir /Turkey. (Oral Presentation, Özet)

26. Bağdatlı, M. C., Arslan, O., 2017. The Evaluation of Wastewater Amount in Turkey, 2 th International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Abstract Proceeding Book p.3701, 8-10 May, Cappadocia, Nevsehir /Turkey. (Oral Presentation, Özet)

27. Bağdatlı, M. C., Ballı, Y., 2017. The Evaluation of The Greenhouse Gas Emission in Turkey, 2 th International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Abstract Proceeding Book p.1768, 8-10 May, Cappadocia, Nevsehir /Turkey. (Oral Presentation, Özet)

28. Kalıpcı, E., Bağdatlı, M. C., Şahinkaya, S., Özbek, A., 2017. Preparation of Noise Pollution Map of Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Campus, 2 th International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), Abstract Proceeding Book p.1771, 8-10 May, Cappadocia, Nevsehir /Turkey. (Oral Presentation, Özet)

Real Time Web Analytics